ISO 9001 品質管理
品質政策
 • 走動管理
 • 持續改善
 • 源頭控管
 • 顧客滿意
9S工作
 • 整理
 • 整頓
 • 清掃
 • 清潔
 • 節約
 • 安全
 • 服務
 • 滿意
 • 素養
ISO 14001 環境管理
環境政策
 • 安全作業環境
 • 省力化自動化
 • 全員參與改善
 • 定期稽核成效
環境目標
 • 安全作業無公害
 • 節能減碳自動化
 • 敦親睦鄰無汙染
 • 持續量測改善